Göran Emanuelsson-stipendiet 2014

Göran Emanuelsson-stipendiet 2014 tilldelas två examensarbeten:

10000 kronor tilldelas

Roheen Ashiq Hussein

för examensarbetet

Matematik i förskolan – studie bland barn kring förekomsten av prototyper hos mönster

Arbetet är gjort vid Uppsala universitet, handledare var Johan Prytz.

Juryns motivering: Roheen Ashiq Husseins arbete handlar om hur förskolebarn uppfattar matematiska mönster. Matematiska mönster har under lång tid haft en given plats i små barns lärande i matematik, och har på senare tid även tagit plats i styrdokument för den svenska skolan och förskolan. Studien bygger på intressant och relevant teori som säger att barns begreppsbilder ofta bygger på prototyper, dvs. ett exempel som är representant för en hel kategori, och undersöker vilka exempel på mönster och icke-mönster som barn i förskoleålder uppfattar som intuitiva och icke-intuitiva. Data kommer från intervjuer med trettio förskolebarn som arbetar med ett antal matematikuppgifter som handlar om mönster. Bland slutsatserna kan nämnas att den mest påtagliga egenskapen som barnen relaterar mönster till är färg, men även formen kunde vara viktig. Författarens forskningsgenomgång visar inte på några studier som tidigare diskuterat och påvisat färgens betydelse för uppfattningen av prototyper av mönster. Författaren påpekar vikten av att barnen möter en stor variation av matematiska mönster och inte bara ett fåtal exempel. Studien visar på att barn inte skiljer på kritiska och icke-kritiska egenskaper hos mönster, i synnerhet inte de prototyper av mönster de möter, och att dessa egenskaper därför är viktiga att belysa. Uppsatsen kännetecknas av en intressant frågeställning och en välgrundad och spännande ansats utifrån teori om prototyper. Den är också välstrukturerad, välskriven och tydlig. Studien bygger på ett omfattande empiriskt material som tagits fram med en relevant metod, som också tydligt beskrivs. Författaren drar rimliga och relevanta slutsatser och visar också på behovet av mer forskning inom detta område som ofta lyfts fram som centralt för elevernas utveckling av matematikkunskaper.

 

Ladda ned arbetet

7 500 kronor vardera tilldelas

Mattias Norström och Martin Sjökvist

för examensarbetet

Om och endast om – hur bevis och bevisföring hanteras i två gymnasieläroböcker

Arbetet är gjort vid Mälardalens högskola. Handledare var Heidi Krzywacki.

Juryns motivering: Mattias Norström och Martin Sjökvists arbete handlar om hur matematiska bevis och matematisk bevisföring hanteras i läroböcker för gymnasieskolan. Matematiska bevis har en central roll i matematiken generellt, och har naturligtvis även en given plats i undervisning och lärande i matematik, i synnerhet i gymnasieskolans matematikkurser som särskilt förbereder elever för studier inom matematikintensiva utbildningar på högskolan. Studien bygger på en omfattande och ingående kvalitativ innehållsanalys av två läroböcker för kursen Matematik 4. Författarna definierar ett ramverk för sin analys av såväl böckernas teoriavsnitt som uppgifter för eleverna att arbeta med. Slutsatserna är att den matematiska strukturen och uppbyggnaden är bristfällig i båda böckerna, att bevisens synlighet och formalism varierar kraftigt, och att definitioner och satser varierar i synlighet och formalism men framförallt finns ingen konsekvent struktur i böckerna. Slutsatserna är också att andelen bevisföringsuppgifter är större i den ena läroboken, att ämnesområdet trigonometri står för en stor andel av bevisföringsuppgifterna i båda läroböckerna, och att det finns bevisföringsuppgifter av olika typer i båda läroböckerna även om vissa är vanligare än andra. Studien som presenteras i uppsatsen är välplanerad och ambitiös. Författarna ger motiv till behovet av studien och presenterar en utmärkt metodbeskrivning med till exempel utveckling av analysmetod och ett väl genomtänkt urval av läroböcker som väljs ut för granskning. Språket i uppsatsen är bra. Analysen är tydlig med god anknytning till tidigare forskning inom området. En genomgående välskriven och välargumenterad studie.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen i Stockholm, 25/9 2014.

Juryn har bestått av: Peter Nyström, Lotta Wedman och Inger Wistedt

Kontaktperson: Peter Nyström, 0766-186837