Om Göran Emanuelsson-stipendiet

Bakgrund

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Stipendiet delas ut vid den årliga konferensen för lärarutbildare i matematik (LUMA), där stipendiater också förväntas presentera sina arbeten. Sammanfattande artiklar kan komma att publiceras i Nämnaren eller NOMAD.

Stipendiet ger möjlighet att delta i påföljande matematikbiennal med konferensavgift inklusive omkostnader upp till 5000 kr betalda.

Kriterier

Nominerade arbeten bedöms utifrån en sammanvägning av följande kriterier:

  • Relevans. I vilken utsträckning har resultaten betydelse när det gäller intresse för och utveckling av undervisning och lärande i matematik?
  • Originalitet Innehåller arbetet frågeställningar, perspektiv, resultat eller argument som inte tidigare är kända eller nya kreativa och engagerande sätt att se på välkända frågor?
  • Noggrannhet och precision Hur tydlig är framställningen och hur precis, övertygande och transparent är argumentationen? Är metoderna som används, väl valda, väl genomförda och väl beskrivna? I vilken utsträckning är arbetet med hjälp av referenser insatt i ett relevant och lämpligt sammanhang?
  • Validitet I vilken grad kan man lita på att de resultat som presenteras i arbetet är giltiga?
  • Objektivitet Är argumentationen i arbetet objektiv?

Nominering

Nominering skickas senast 1 augusti till ge-stipendiet@ncm.gu.se. Skicka med:

  1. Arbetets titel
  2. Författarens namn, epost och helst telefonnummer
  3. En länk till arbetet i fulltext (alternativt bifoga själva arbetet).

Jury

Juryn utses NCM och kommer att bestå av lärare och forskare i matematikdidaktik/matematik.

Tillkännagivande och prisutdelning

Göran Emanuelssonstipendiet kommer att delas ut vid nästa LUMA-konferens. Stipendiaters namn kommer att offentliggöras på NCM:s webbplats.